Vietnamese - Tiếng Việt

Nguồn tài liệu 

Chào mừng quý vị đến với Alzheimer's Australia.

Nguồn tài liệu trên trang này gồm lời khuyên, gợi ý hữu ích và câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về bệnh sa sút trí tuệ.

Để đặt câu hỏi về bệnh sa sút trí tuệ hoặc yêu cầu giúp đỡ, hãy gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500.  

Nếu quý vị cần một thông dịch viên để nói chuyện với đường dây Dementia Helpline, trước hết hãy gọi Dịch vụ Phiên dịch qua điện thoại Telephone Interpreting Service qua số 131 450.


Thông tin Trợ giúp

Về bệnh sa sút trí tuệ (about dementia)

B#nh lú l#n là gí? (what is dementia)

Ch#n doán b#nh sa sút trí tu# (diagnosing dementia)

Ho#ch d#nh t# s#m (early planning)

B#nh Alzheimer's (Alzheimer's disease)

B#nh sa sút trí tu# liên h# d#n huy#t m#ch (vascular dementia)

Hành vi thay đổi và bệnh sa sút trí tuệ (changed behaviours and dementia)

Hành vi cu x# thay d#i (changed behaviours)

Gi#i quy#t v#n d# (problem solving)

Chăm lo cho gia đình và người chăm sóc (looking after families and carers)

T#m ngh# x# hoi (taking a break)

C#m xúc (feelings)

Chăm sóc cho người bị sa sút trí tuệ (caring for someone with dementia)

V#n d# giao ti#p (communication)

Nh#ng v#n d# v# s# an toàn (safety issues)

Các sinh ho#t (activities)

Lái xe hoi (driving)

Sinh ho#t v#i bác si c#a quí v# (working with doctors)

Thông tin dành cho người bị bệnh sa sút trí tuệ (information for people with dementia)

B#nh sa sút trí tu# là gì? (what is dementia)

L#p K# Ho#ch Tru#c (early planning)

Cham sóc cho chính mình (looking after yourself)

Lái xe (driving)

Nh#ng c#m xúc và vi#c thích nghi v#i s# thay d#i (feelings and adjusting to change)

Ti#p t#c tham gia và tích c#c ho#t d#ng (keeping involved and active)

Bàn lu#n v# qu# ch#n b#nh (talking about the diagnosis)

Th#o lu#n v#i bác si c#a quí v# (talking with your doctor)

How Alzheimer's Australia can help

Các nguồn tài liệu khác

Lo lắng về trí nhớ của quý vị (worried about your memory)

Vấn đề não bộ của quý vị

The Royal District Nursing Service has released an information book for Vietnamese speaking people


Tải về tất cả các tập tin

Nhấn vào đây để tải về tất cả các tập tin PDF được liệt kê trên trang này, trong một tập tin nén zip. (click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).


Gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500 hoặc gọi 131 450 để sử dụng dịch vụ phiên dịch viên qua điện thoại Telephone Interpreting Service.